جراحی اسکار و آکنه

جراحی اسکار و آکنه

آكنه يك بيماري پوستي شايع ميباشد كه با اثرات بارز روحي و رواني در برخي افراد همراه است. از آنجا كه آكنه گروه سني جوان را مبتلا ميكند و سيری مزمن دارد، درمان زودهنگام و مؤثر بيماري و جلوگيري از ايجاد اسكارهاي پوستي كه ميتواند منجر به عواقب روحي و رواني براي بيمار شود، بسيار مهم است.

بر اين اساس با توجه به اثر قابل ملاحظه آكنه بر كيفيت زندگي بيماران و احتمال بروز انزواي اجتماعي و افسردگي رواني در اثر بروز ضايعات و اسكارهاي بدشكل علاوه بر درمانهاي طبي مرسوم، استفاده از روشهايي به منظور بهتر نمودن ظاهر بيماران با كاهش تعداد يا نماي زشت ضايعات اسكار در بهتر كردن كيفيت زندگي اين بيماران حايز اهميت است. درمانهاي جراحي اسکار آکنه با توجه به بروز سريعتر پاسخ درماني قابل مشاهده و همچنين هزينه مناسب و عدم صرف وقت زياد از سوي بيمار ميتواند با پذيرش درماني بهتري از طرف بيماران همراه بوده و در حفظ كيفيت زندگي مناسب و كاهش فشارهاي رواني ناشي از مشكلات زيباشناختي كمك شاياني به بيماران نمايد.

واژگان مختلفي مانند باريك، پهن، عميقو سطحي براي توصيف اسكارهاي آكنه بكار رفته است. به منظور بررسي يكسان انتخابهاي درماني، استفاده از تعريف يكسان براي توصيف اسكارها حايز اهميت ميباشد. اسكارهاي آكنه را ميتوان به سه گروه پايه اسكارهاي يخشكن ((Icepick، اسكارهاي چرخان (rolling)، و اسكارهاي واگنی((boxcarتقسيم نمود. اسكارهاي واگني خود به دو گروه سطحي و عمقي تقسيم ميگردند. هرگونه سيستم طبقهبندي اسكارهاي آكنه بايد انتخاب درماني نهايي را نيز در نظر داشته باشد. ويژگيهاي مهم تعيين كننده زيرگروههاي اسكار شامل عرض، عمق و ويژگي فضايي آنها ميباشد. اگرچه تشخيص سه گروه اسكار يخشكن، چرخان و واگني از نظر بافتشناختي قابل انجام است. اما معاينه فيزيكي بايد به تنهايي براي افتراق اين موارد استفاده گردد. اين روش تقسيمبندي آناتومي اسكار را همراه با اقدامات درماني در دسترس در نظر ميگيرد و در نهايت نتايج درمان را به وسيله انتخاب روشهاي كمتر تصادفي بهبود ميبخشد.

اسكارهاي يخشكن باريك (كمتر از 2 ميليمتر)، عميق و به صورت تراكتهاي اپيتليايي با حاشيه مشخص ميباشند كه بطور عمودي به درم عمقي و بافت زيرجلدي گسترش مييابد. دهانه سطحي معمولاً پهنتر از قسمت عمقي ميباشد و عمق آنها بيشتر از آن ميباشد كه با روشهاي معمول resurfacingپوست قابل دستيابي باشد.

اسكارهاي چرخان در اثر چسبندگي درمي پوست تقريباً نرمال روي داده و اغلب پهنتر از 5-4 ميليمتر است. اتصالات فيبروزي درم به زير جلد به سايههاي سطحي و ظاهر چرخان يا جمع شده پوست سطحي منجر ميشود. گرچه اين اسكارها كم عمق ميباشند ولي چسبندگيهاي زير درمي درمان سطحي را غيرممكن ميسازد. درمان اجزاي زيردرمي براي موفقيت معالجه الزامي است.

اسكارهاي واگني فرورفتگيهاي گرد تا بيضي با لبههاي كاملاً مشخص عمودي مشابه اسكارهاي آبله مرغان ميباشند. از نظر باليني در سطحي پهنتر از اسكارهاي يخشكن بوده و قطر آنها از سطح به عمق كاهش نمييابد. اين اسكارها ممكن است سطحي (mm5/0-1/0) عمقي (mm5/0 ≥) باشند و اغلب قطري حدود 5/1 تا 4 ميليمتر دارند.

اسكارهاي سطحي در محدوده دسترسي روشهاي resurfacingمانند ليزر ميباشند ولي انواع عمقي در صورت عدم درمان تمام ضخامت اسكار پاسخ درماني ندارند. از انواع ناشايع اسكار آكنه ميتوان به تراكتهاي سينوسي، اسكارهاي هيپرتروفيك و اسكارهاي كلوئيدي اشاره كرد. اسكار كلوئيدي نادرترين نوع اسكار در آكنه ميباشد كه در اين نوع اسكار برخلاف نوع هيپرتروفيك تشكيل بافت اضافي از حدود ضايعه اوليه فراتر ميرود. درمان اسكار آكنه بايد در مورد هر فرد براساس نوع اسكار صورت گيرد. در صورت انجام درمان جراحي بايد جلسات درمان حداقل 4 هفته از هم فاصله داشته باشد. بايد بيمار مطلع گردد كه ممكن است درمان وي نيازمند چندين جلسه درمان باشد.

شرح حال بيمار از نظر سابقه مصرف اخير اكوتان و سابقه اسكار كلوئيدي يا هيپرتروفيك حايز اهميت است. براساس احتمال بروز اسكار كلوئيد يا هيپرتروفيك بيماراني كه در 12 ماه گذشته اكوتان مصرف كردهاند، نبايد تحت درمانهاي جراحي اسكار آكنه قرار گيرند. روشهاي متعددي براي بهبود انواع اسكار آكنه وجود دارد. روشهاي غيرجراحي شامل پركنندههاي درمي يا زيرجلدي ميباشد. رويكردهاي موضعي شامل لايهبرداري شيميايي و microdermabrasionاست.

روشهاي جراحي متعـددي مطرح شده است كه انواع ســادهتر آنها شامل چهار روش subcision, punch elevation, punch excisionو laser skin resurfacingبهترين و تكرارپذيرترين نتايج را به همراه داشته است.

هر نوع از اسكار آكنه با روش خاصي بهبود قابل ملاحظهاي دارد. اسكارهاي يخشكن با قاعده عميق با روش punch excisionدرمان ميشوند. اين روش را ميتوان در مورد اسكارهاي باريك (كمتر از mm3) و عميق واگني نيز انجام داد. اسكارهاي واگني پهن و عميق (بيش از mm3) با قاعده طبيعي را ميتواند با punch excisionيا punch elevationدرمان نمود. اسكارهاي boxcarسطحي به بهترين نحو با laser resurfacingدرمان ميگردند. قبل از معرفي روش subcisionمواد پركننده عمدتاً در مورد اسكارهاي چرخان به كار ميرفتند. اين مواد در مورد اين نوع از اسكارها به علت اثر موقتي آنها كمتر سودمند ميباشند.

بر اين اساس، اسكارهاي چرخان به طور ارحج با subcisionدرمان ميشوند. گرچه برخي از آنها ممكن است تا حدي با laser skin resurfacing نيز بهبود يابند. در روش subcisionباندهاي فيبري چسبنده به وسيله يك سوزن زير جلدي سه لبه آزاد ميشود و روش انتخابي در مورد اسكارهاي چرخان آكنه مطرح است.

از عوارض اين روش ميتوان به خونريزي و فيبروپلازي شديد منجر به تشكيل ندولهاي زيرجلدي اشاره كرد. اين عارضه نادر با تزريق داخل ضايعهاي استروئيد برطرف ميشود و اغلب بدون درمان در طي 2 تا 3 ماه بهبود مييابد. كبود شدگي ناشي از اين روش در عرض يك هفته بهبود مييابد. اسكارهاي چرخان در نواحي چانه و لب فوقاني نيازمند بيش از يك جلسه درمان براي بهبود قابل ملاحظه ميباشند. استفاده از مواد پركننده (ايمپلانت) به همراه subcisionانجام ميگيرد ولي در مطالعات انجام شده ضروري به نظر نميرسد.

در مجموع ، با انتخاب مناسب روش جراحی یا لیزر در درمان اسکارهای آکنه بر حسب نوع و شکل اسکار می توان به میزان بهبود قابل توجهی دست یافت و از طرفی از بروز فشارهای روانی و اثرات جانبی درمان اجتناب نمود.

◄◄ درمان اسکار آکنه :

روشهای مختلفی از جمله روشهای لایه بردار عمیق ، استفاده از لیزر Co2 fractional و میکرونیدلینگ در اسکارهای سطحی بکار میرود که جدای از موضوع اثر بخشی بایستی در جای خود مورد استفاده قرار گیرند و این تصور که فرضا تمام موارد اسکار با لیزر قابل درمان است صحیح نمیباشد.

طبقه بندی :

کلمات مختلفی مانند باریک، پهن، عمیق و سطحی برای توصیف اسکارهای آکنه بکار میرود. اسکارهای آکنه را می‌توان به سه گروه پایه اسکارهای یخ‌شکن Icepick ، اسکارهای چرخان (rolling)، و اسکارهای واگنی  boxcarتقسیم نمود. اسکارهای واگنی خود به دو گروه سطحی و عمقی تقسیم می‌گردند، ویژگی‌های مهم تعیین کننده زیرگروه‌های اسکار شامل عرض، عمق و ویژگی فضایی آنها می‌باشد. اگرچه تشخیص سه گروه اسکار یخ‌شکن، چرخان و واگنی از نظر بافت‌شناختی قابل انجام است. اما معاینه فیزیکی باید به تنهایی برای افتراق این موارد استفاده گردد. این روش تقسیم‌بندی آناتومی اسکار را همراه با اقدامات درمانی در دسترس در نظر می‌گیرد و در نهایت نتایج درمان را به وسیله انتخاب روش‌های دیگر بهبود می‌بخشد.

روشهای درمانی :
※ سابسیژن : در اسکارهایی با عمق متوسط برای جدا کردن لایه آسیب دیده از لایه های عمقی تر بکار میرود.

پانچ : در اسکارهای عمیق بکار میرود . در این روش کل بافت اسکار برداشته میشود. جای پانچ خود یک اسکار کوچکتر و سطحی تری بجای می گذارد که بعدا درمان میشود.

 

 

※ میکرونیدلینگ : روشی است جدید که نتایج بسیار درخشانی را در بعضی از معضلات زیبایی بدست آورده است . در این روش پروژه ای به نام C.I.T یا (Collagen Induction Therapy) انجام می شود که به طور حیرت انگیزی باعث بالا رفتن غلظت کلاژن در پوست می گردد . در حال حاضر این روش یکی از بهترین روشهای کلاژن سازی دنیا می باشد . در این روش با دستگاهی بنام درمارولر منافذ بسیار ریزی در پوست ایجاد می شود و هنگامیکه پوست اقدام به ترمیم این منافذ می نماید،اجباراً بایستی مقادیر بسیار زیادی کلاژن بسازد و البته اگر نقصی مانند اسکار آکنه وجود داشته باشد این نقیصه را هم ترمیم می نماید.

موثرترین روش درمان جای جوش و آکنه : در این روش منافذ بسیار ریزی که در پوست ایجاد می شوند موجبات نفوذ عروق جدید و رشته های کلاژن به کف اسکار اکنه را فراهم می نماید . حال با تحریک سلول های بنیادی موجود در پوست آثار ترمیمی به بهترین شکل صورت میگیرد.

این روش بسیار کار آمد بوده و امید های بسیار ارزنده ای ایجاد نموده است. حداقل تعداد جلسات ۵ جلسه بفواصل هر یک و نیم ماه میباشد . البته با توجه به عمق وشدت اسکار ممکن است نیاز به استفاده از دیگر روشهای درمانی نیز باشد.

※ درم ابریژن :

در این روش با استفاده از یک فرز از پوست لایه برداری عمیق میشود، (تا جایی که نقاط خونی مشخص شوند) . البته این درمان دارای عوارض زیادی هم میتواند باشد ، مانند لک و اسکار و …

※ لیزر co2  فرکشنال :

در چند سال اخیر تکنولوژی جدیدی به نام Fractional Laser بوجود آمده است که به طور قابل ملاحظه ای زمان التیام بخشی پوست و همچنین عوارض دیگر لیزر را کاهش می دهد. با لیزر Fractional Laser نور لیزر (beam) به تعداد زیادی شعاعهای کوچکتر (microbeam)تقسیم می شود. وقتی این شعاعهای کوچکتر به پوست بر خورد می کنند نقاط کوچکی از پوست که بین این شعاعهای لیزری قرار گرفته است و با لیزر برخورد نمی کند سالم می ماند.
این نقاط سالم پوست باعث تسریع روند ترمیم پوست می شوند و هر چه پوست سریعتر التیام پیدا کند احتمال عوارض مانند قرمزی و یا تیره شده پوست کمتر می شود.